Uw textielgroothandel voor promotie, vrije tijd & beroep in Europa!

banner

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

L‑SHOP‑TEAM | Nederland

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis :
  1. L-SHOP-TEAM : L-Shop-Team B.V. gevestigd te Breda.
  2. Opdrachtgever : Degene tot wie aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen dan wel facturen van L-SHOP-TEAM zijn gericht.

Artikel 2 : Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijke als mondelinge, of andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van L-SHOP-TEAM zijn vrijblijvend.

Artikel 3 : Werkingssfeer

 1. Voor zover in een overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten van L-SHOP-TEAM.

Artikel 4 : Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat L-SHOP-TEAM een opdracht c.q. bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat L-SHOP-TEAM geheel of gedeeltelijk aan een opdracht c.q. deel¬levering heeft voldaan.
 2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzig-ingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeenge-komen.
 3. L-SHOP-TEAM is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. L-SHOP-TEAM is bevoegd om, indien L-SHOP-TEAM dit nood¬zakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan L-SHOP-TEAM gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend, L-SHOP-TEAM zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen.

Artikel 5 : Prijzen

 1. De opgegeven prijzen gelden voor levering af maga¬zijn en zijn exclusief B.T.W. , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen zijn eventuele andere in verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.
 3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostpri¬jzen, geldend op het tijdstip van de offerte. L-SHOP-TEAM is tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen aan te passen aan de prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assuran¬tiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.

Artikel 6 : Betaling Algemeen

 1. Betalingen geschieden contant of onder rembours tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan gelden de voorwaarden in artikel 7.

Artikel 7 : Betalingen Uitzondering

 1. De betalingen, die niet onder artikel 6.1 vallen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door L-SHOP-TEAM aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de betaling niet, gedeeltelijk of niet tijdig is ontvangen, is de opdrachtgever - zonder dat daar-voor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
 3. Indien L-SHOP-TEAM tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15 % van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 250,=.
 4. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 8 : Aflevering

 1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leverings¬data door L-SHOP-TEAM niet aangehouden kan of kunnen worden, zal L-SHOP-TEAM de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leverings¬datum of leveringsdata zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
 2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijn achterwege blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet na gekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door L-SHOP-TEAM vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

Artikel 9 : Risico-overgang

 1. Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij de opdrachtgever, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.
 2. Hetgeen door L-SHOP-TEAM verricht en/of geleverd is, is onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van de verrichting en/of levering, voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 : Reclame

 1. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen na levering L-SHOP-TEAM daarvan schriftelijk in kennis stelt.
 2. Klachten inzake de facturen van L-SHOP-TEAM dienen bin¬nen 8 dagen na factuurdatum door middel van een schrijven door L-SHOP-TEAM te zijn ontvangen.
 3. Het indienen van klachten/reclames ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 c.q. artikel 7.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd goederen waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van L-SHOP-TEAM terug te zenden.

Artikel 11 : Overmacht

 1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindi¬gen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Als een niet aan L-SHOP-TEAM toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken : iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien -, waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of levering door L-SHOP-TEAM, dat de nakoming door L-SHOP-TEAM zo kostbaar/ of economisch zo bezwaar¬lijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van L-SHOP-TEAM gevergd kan worden.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

 1. Indien L-SHOP-TEAM toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is L-SHOP-TEAM slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 2. L-SHOP-TEAM staat er niet voor in dat de door opdracht¬gever aangegeven textielkwaliteit en/of andere specificaties van het product beantwoordt aan het doel dat opdrachtgever daarmee voor ogen staat.
 3. Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op de schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij L-SHOP-TEAM te melden.
 4. L-SHOP-TEAM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer naar en opslag ten kantore van opdrachtgever.

Artikel 13 : Eigendomsovergang

 1. Het eigendom van de door L-SHOP-TEAM geleverde goederen gaat pas dan over op de opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichting ter zake van alle door L-SHOP-TEAM geleverde goederen jegens L-SHOP-TEAM volledig is nagekomen.
 2. L-SHOP-TEAM is gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door opdrachtgever of indien surseance van betaling, dan wel faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen terug te halen bij opdrachtgever. De opdrachtgever dient L-SHOP-TEAM hiertoe in de gelegenheid te stellen.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd om de door L-SHOP-TEAM geleverde goederen , waarop een eigen-domsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefen¬ing van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 14 : Retourzendingen

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van L-SHOP-TEAM zijn niet toegestaan en worden dan ook geweigerd.
 2. Retourzendingen die door L-SHOP-TEAM niet zijn aan¬vaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.
 3. Retourzendingen dienen altijd te geschieden volgens de RETOUREN PROCEDURE. Zoals vastgelegd in Artikel 16. afwijking daarvan is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 : Geschillen

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschil¬len welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen L-SHOP-TEAM en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Voornoemde geschillen zullen –voor zover de wet zulks toelaat– uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar L-SHOP-TEAM gevestigd is.

Artikel 16 : Retouren Procedure

 1. L-SHOP-TEAM onderscheidt mogelijke retouren in drie categorieën, hieronder wordt per categorie weergegeven hoe omgegaan dient te worden met het mogelijk retourneren van door L-SHOP-TEAM geleverde goederen.
  1. Voor alle categorieën geldt :
   • Altijd een kopie factuur van de originele bestelling en/of retourdocument meesturen.
   • Retouren dienen zo snel mogelijk te worden aangeboden, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering.
   • Retouren dienen vrij van schade te zijn en in originele verpakking te zitten.

16.1 Verkeerd bestelde goederen door de klant of geannuleerde orders.

Procedure:

  • U maakt een melding aan L-SHOP-TEAM, indien L-SHOP-TEAM de retourzending accepteert krijgt u een retournummer welke duidelijk vermeld dient te worden op de te retourneren goederen.
  • L-SHOP-TEAM brengt voor het geretourneerde een bedrag in rekening, dit ter compensatie van gemaakte kosten, deze kosten bedragen minimaal 25% van de goederenwaarde.
  • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij L-SHOP-TEAM.
  • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt hogere kosten met zich mee.

16.2 Verkeerd geleverde goederen door L-SHOP-TEAM

 1. Verkeerd ingevoerde order
 2. Verkeerd gepakt
 3. Transport fout

Procedure:

 • U maakt een melding aan L-SHOP-TEAM - in overleg krijgt u een retournummer - welke duidelijk vermeld dient te worden op de te retourneren goederen.
 • In overleg stuurt u de goederen terug of L-SHOP-TEAM maakt een afhaalopdracht.
 • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij L-SHOP-TEAM.
 • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt kosten met zich mee.

16.3 Goederen retour ivm vermeende kwaliteitsproblemen

Procedure:

 • U maakt een melding aan L-SHOP-TEAM, er wordt een procedure opgestart om de klacht vast te stellen en de vervolgaanpak. Dit kan zijn extra info over de klacht, of het opsturen van monsters ed.
 • Indien de klacht gegrond is kunnen de goederen in overleg retour naar L-SHOP-TEAM.
 • In overleg stuurt u de goederen terug of L-SHOP-TEAM maakt een afhaalopdracht.
 • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij L-SHOP-TEAM.
 • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt kosten met zich mee.

Artikel 17 : Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als L-SHOP-TEAM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden L-SHOP-TEAM niet.

Artikel 18 : Veilige web omgeving

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, dient de opdrachtgever passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.